ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie likwidacji publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i 659) w związku z art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli(Dz. U. poz. 1591) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych – Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, zwaną dalej „CENSA”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 27A, utworzoną zarządzeniem Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 23).
2. Otwarcie likwidacji CENSA następuje z dniem 31 maja 2017 r.
3. Termin zakończenia likwidacji (dzień likwidacji) wyznacza się na dzień 31 sierpnia 2017 r.

§ 2.

1. W okresie likwidacji CENSA działa pod nazwą „Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w likwidacji”.
2. Do dnia zakończenia likwidacji CENSA prowadzi dotychczasową działalność.

§ 3.

1. Czynności związane z likwidacją CENSA wykonuje Dyrektor CENSA, zwany dalej Likwidatorem.
2. Likwidator przeprowadza likwidację CENSA i podejmuje wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem CENSA, niezbędne do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności:
1) otwiera księgi rachunkowe i sporządza sprawozdanie finansowe na dzień rozpoczęcia likwidacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości;
2) sporządza szczegółowy preliminarz wydatków z budżetu CENSA;
3) przeprowadza inwentaryzację na dzień poprzedzający postawienie CENSA w stan likwidacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości;
4) dokonuje wymaganych przepisami prawa czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników CENSA, w tym wypowiada we właściwych terminach umowy o pracę ze skutkiem rozwiązującym na dzień 31 sierpnia 2017 r., z zastrzeżeniem § 7;
5) zawiadamia bank prowadzący obsługę rachunku bankowego CENSA o otwarciu likwidacji CENSA;
6) niezwłocznie zawiadamia kontrahentów CENSA o otwarciu likwidacji;
7) sporządza wykaz umów cywilnoprawnych, których stroną jest CENSA;
8) ściąga należności i wykonuje zobowiązania CENSA wymagalne do dnia zakończenia likwidacji CENSA;
9) rozwiązuje umowy cywilnoprawne, których stroną jest CENSA i dokonuje ostatecznego rozliczenia zobowiązań, należności lub uprawnień wynikających z tych umów;
10) sporządza wykazy spraw prowadzonych przez CENSA;
11) przygotowuje w sposób właściwy dokumentację:
a) materiały archiwalne – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przekazuje do właściwego archiwum państwowego,
b) pozostałą dokumentację (w tym akta osobowe) – przekazuje na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, zgodnie z przejętymi zadaniami do specjalistycznej jednostki nadzoru nad publicznymi i niepublicznymi szkołami artystycznymi - Centrum Edukacji Artystycznej, zwanej dalej „CEA”, utworzonej rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U. poz. 2292 oraz z 2007 r. poz. 1530) lub Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
12) dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości;
13) dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności CENSA, w tym związanych z wykreśleniem CENSA w szczególności z:
a) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON,
b) ewidencji i identyfikacji podatników i płatników – NIP,
c) rejestru płatników składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
14) zamyka rachunki bankowe CENSA.

§ 4.

Likwidator w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedkłada Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zatwierdzenia harmonogram czynności likwidacyjnych oraz preliminarz wydatków, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.

§ 5.

1. Należności oraz zobowiązania po zlikwidowanej CENSA przejmuje CEA.
2. Przejęcie należności oraz zobowiązań przez CEA nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 6.

1. Mienie będące w zarządzie CENSA staje się mieniem w zarządzenie CEA, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Przejecie mienia przez CEA nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 7.

Pracownicy CENSA, w stosunku do których Likwidator nie podjął czynności, o których mowa § 3 ust. 2 pkt 4, z dniem 1 września 2017 r. stają się pracownikami CEA i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 23 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255).

§ 8.

1. W terminie 60 dni od dnia zakończenia likwidacji CENSA, Likwidator przedłoży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji.
2. Z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, Likwidator kończy działalność.

§ 9.

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. traci moc zarządzenie Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (Dz. Urz. MKiDN z 2015 r. poz. 23).

§ 10.

Zarządzeniem wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

ZARZĄDZENIE NR 19 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO*
z dnia 13 lipca 2007 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

Na podstawie art. 5 ust. 3 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.**) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 sierpnia 2007 r. tworzy się publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych pod nazwą „Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych”, zwane dalej „Centrum”.

2. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. Centrum może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Przedmiotem działalności Centrum jest wyspecjalizowane dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół artystycznych.

§ 3.

Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad Centrum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 4.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum zgodnie z odrębnymi przepisami, wyznacza osobę, której powierza pełnienie obowiązków dyrektora Centrum.

§ 5.

Centrum nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 sierpnia 2007 r.

pieczec.jpg

*Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

**Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542.


ZARZĄDZENIE NR 6 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO*
z dnia 15 marca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych

Na podstawie art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.**) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Statut Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 40) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zarzadzenie.jpg

*Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

**Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705.


ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO*
z dnia 1 lipca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych

Na podstawie art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.**) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Statucie Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 19 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 40 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4.

1. Do obowiązkowych zadań Centrum należy:

1) przygotowywanie programów doskonalenia zawodowego oraz opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych;
2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów w zakresie zarządzania oświatą;
4) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli-doradców metodycznych;
5) wspieranie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń;
6) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego;
7) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego;
8) opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego;
9) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
10) organizowanie szkoleń dla kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli, prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

2. Centrum może realizować również następujące zadania:

1) inicjowanie i prowadzenie działalności koncepcyjno-badawczej, dotyczącej zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych, służącej diagnozowaniu oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem realizowanej działalności;
2) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - konsultantów;
3) wnioskowanie do Ministra propozycji rozwiązań legislacyjnych w zakresie realizowanej działalności.

3. Centrum wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności poprzez:

1) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;
2) udzielanie konsultacji;
3) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

4. Centrum może wykonywać inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego zlecone i finansowane przez Ministra.

5. Centrum za zgodą Ministra może prowadzić kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

㤠6.

Dyrektor przedstawia Ministrowi:

1) plan pracy Centrum na kolejny rok szkolny, w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego;
2) sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego;
3) plany i sprawozdania finansowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

*Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

**Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

ZOBACZ RÓWNIEŻ