PORADNIKI

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami CENSA, które zostały dotychczas wydane.

plener_okladka_200.jpg


Data publikacji:
2016
Tytuł: Ogólnopolski plener nauczycieli rysunku i malarstwa szkól plastycznych
Redakcja: Katarzyna Kawka, Małgorzata Woźniak-Karczyńska
Liczba stron: 50
Wprowadzenie: Radziejowice, genius loci tego niezwykłego miejsca stał się inspiracją dla twór¬ców i pedagogów szkół plastycznych. Spotkali się oni na plenerze organizowanym przez Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, który odbył się w dniach 28 września – 2 października 2016 r. Spotkanie w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, było pierwszym tego typu wydarzeniem o charakterze artystycznym i wspomagającym codzienną pracę nauczycieli rysunku i malarstwa. Po zajęciach plenerowych, każdego dnia odbywały się wykłady dotyczące problemów dydaktycznych oraz zagadnień związanych ze współczesną sztuką.
Publikacja do pobrania: pdf

Prawo autorskie jako podstawa działalności edukacyjnej i kulturotwórczej okładka.jpg

Data publikacji: 2016
Tytuł: Prawo autorskie jako podstawa działalności edukacyjnej i kulturotwórczej
Autor: Grzegorz Mania, Ewa Laskowska
Liczba stron: 89
Wprowadzenie: Poradnik jest drugą, zmodyfikowaną i zaktualizowaną wersją podręcznika, której opracowanie stało się konieczne po zmianach wprowadzonych do prawa autorskiego w 2015 r. Zmiany te dotyczyły m.in. dozwolonego użytku i mają bezpośrednie przełożenie na działalność artystyczną szkół. Publikacja zawiera wiele elementów praktycznych; w komentarzach odnajdziemy odpowiedzi na pytania, z którymi autorzy często spotykali się podczas szkoleń i w praktyce prawniczej. Cennym dodatkiem są również wzory umów cywilnoprawnych.
Spis treści:
pdf
Fragment: pdf

Technika wokalna w prowadzeniu chórów okladka.jpg

Data publikacji: 2016
Tytuł: Technika wokalna w prowadzeniu chórów
Autor: Aleksandra Wojtaszek
Liczba stron: 66
Wprowadzenie: Poradnik poświęcony kształtowaniu, doskonaleniu i podtrzymywaniu optymalnego brzmienia chórów i zespołów wokalnych. Autorka wskazuje jak rozwijać umiejętności poszczególnych chórzystów, jak pokonywać bariery w postaci technicznych problemów fonacyjnych, jak pomagać zespołowi wybrnąć z zasadzek, w jakie obfituje muzyka – zarówno dawna, klasyczna, romantyczna, jak i współczesna czy rozrywkowa. Czytelnik odnajdzie na kartach publikacji wiele przydatnych ćwiczeń, przykładowy repertuar oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów ze złożonymi technikami wokalnymi.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

censa filharmonia i opera 200x280.jpg

Data publikacji: 2016
Tytuł: Savoir-vivre – filharmonia i opera
Tekst: Marta Jarmuła
Ilustracje:
Joanna Zagner-Kołat

censa koncert szkolny 200x280.jpg

Data publikacji: 2016
Tytuł: Savoir-vivre – koncert szkolny
Tekst: Marta Jarmuła
Ilustracje:
Joanna Zagner-Kołat

Rola komunikacji okladka.jpg

Data publikacji: 2015
Tytuł: Rola komunikacji w procesie zmiany
Autor: Katarzyna Koszewska
Liczba stron: 67
Wprowadzenie: Poradnik poświęcony „efektywnej komunikacji, bez której nie da się dążyć do doskonałości we wprowadzaniu zmiany” jak pisze autorka we wstępie. Publikacja przybliża proces komunikacji, techniki aktywnego słuchania. Autorka omawia gry psychologiczne, bariery w komunikacji oraz rodzaje komunikatów i style komunikowania się. Katarzyna Koszewska jest specjalistką zarządzania zasobami ludzkimi, superwizorką, coachem, współautorką i redaktorką merytoryczną wielu publikacji dla nauczycieli i trenerów.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

edytor_nut_MuseScore_okladka.jpg

Data publikacji: 2015
Tytuł: Edytor nut MuseScore
Autor: Piotr Dylewski
Liczba stron: 32
Wprowadzenie: Publikacja jest ilustrowanym przewodnikiem po najnowszej wersji 2.0.2 darmowego programu do tworzenia, edytowania i odtwarzania zapisu nutowego MuseScore. Opisane zostały możliwości i funkcje programu, których poznanie i opanowanie pozwoli nauczycielom szkół muzycznych zrealizować większość zadań wymagających umiejętności pisania nut na komputerze. Poradnik pomoże przy pierwszym zetknięciu się z MuseScore, a użytkownikom poprzednich wersji programu pozwoli poznać nowości i udoskonalenia wprowadzone przez jego twórców.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

wdrazanie_nowych_podstaw_programowych_okladka.jpg

Data publikacji: 2015
Tytuł: Wdrażanie nowych podstaw programowych w szkole artystycznej
Autor: Jolanta Bedner, Daniel Dramowicz
Liczba stron: 88
Wprowadzenie: Publikacja zawiera wiele cennych uwag na temat nowej podstawy programowej, sylwetki absolwenta, analizy efektów kształcenia i wymagań w szkole muzycznej. Wskazuje jak opracować wspólnie z uczniem lub klasą wymagania edukacyjne. Znajdziemy tu także unikatowy Pamiętnik autora programu nauczania. Autorzy to doświadczeni nauczyciele, edukatorzy, pracownicy CENSA, specjaliści do spraw nadzoru pedagogicznego i ewaluacji.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

Coaching.jpg

Data publikacji: 2015
Tytuł: Coaching w szkole artystycznej
Autor: Beata Moryto
Liczba stron: 60
Wprowadzenie: Poradnik jest źródłem informacji na temat coachingu i jego różnorodnych form. W zamyśle autorki może być potraktowany jako inspiracja do obserwacji własnego życia osobistego i zawodowego, skłonić do refleksji, wyrażenia świadomej akceptacji życia w „tu i teraz”, podjęcia wyzwania do przeprowadzenia zmian. Publikacja może stać się motywacją do akceptacji sposobu myślenia innych ludzi, a także impulsem do podjęcia pracy nad własnym rozwojem. Beata Moryto jest nauczycielem z dużym doświadczeniem, edukatorem, wieloletnim pracownikiem CENSA, coachem i tutorem.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

prawo_autorskie_okladka.jpg

Data publikacji: 2014
Tytuł: Prawo autorskie dla nauczycieli szkół artystycznych
Autor: Grzegorz Mania, Ewa Laskowska
Liczba stron: 128
Wprowadzenie: Publikacja ma na celu wskazanie zasad ochrony twórczości nauczycieli i uczniów, wyjaśnienie w jakim zakresie szkoły i nauczyciele mogą legalnie korzystać z cudzych utworów chronionych, zapoznanie czytelników z szeregiem uprawnień, które Ustawodawca przewidział dla instytucji oświatowych. Oboje autorzy są doktorantami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej. Grzegorz Mania jest też pianistą i nauczycielem w krakowskich i podkrakowskich szkołach muzycznych.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

jak_realizowac_plany_okladka.jpg

Data publikacji: 2014
Tytuł: Jak realizować ramowe plany nauczania w szkołach muzycznych I i II stopnia
Autor: Mariusz Tokarski
Liczba stron: 67
Wprowadzenie: Publikacja ma na celu przybliżenie nowych rozwiązań zawartych w opublikowanym w maju 2014 r. rozporządzeniu, porównanie starych i nowych „ramówek” oraz wskazanie nowych elementów, które wymagają uregulowania w statutach szkół. Mariusz Tokarski - wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej II stopnia.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

fundusz_okladka.jpg

Data publikacji: 2014
Tytuł: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Autor: Anna Topolska
Liczba stron: 89
Wprowadzenie: Publikacja w przystępny sposób wyjaśnia zawiłości prawne związane z działalnością ZFŚS. Autorka porusza wiele problemów: od ustawodawczych obowiązków pracodawcy, poprzez zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych w szkole, zasady przeznaczania środków funduszu świadczeń na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, skończywszy na zagadnieniu działalności socjalnej w świetle przepisów podatkowych. Anna Topolska jest specjalistą prawa pracy, sędzią Sądu Pracy, znanym i doświadczonym szkoleniowcem i wykładowcą akademickim.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

poradnik_dla_rodzicow_okladka.jpg

Data publikacji: 2014
Tytuł:
Poradnik dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych
Autor: Piotr Dylewski, Jarosław Mirkiewicz
Liczba stron: 35
Wprowadzenie: Publikacja ma na celu przybliżenie rodzicom problematyki związanej z wartościami jakie może dać dzieciom nauka w szkole muzycznej oraz z szeregiem wyzwań jakie stają przed dzieckiem oraz rodzicami z chwilą rozpoczęcia takiej edukacji. Autorami są: Piotr Dylewski – muzyk, pedagog i edukator CENSA oraz Jarosław Mirkiewicz – muzyk, psycholog i psychoterapeuta.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

muzyka_i_portret_okladka.jpg

Data publikacji: 2013
Tytuł: Muzyka w mózgu. Psychologiczny portret młodego muzyka
Autor: Marzena Żylińska, Anna Antonina Nogaj
Liczba stron: 62
Wprowadzenie: Publikacja zawiera dwa obszerne artykuły poświęcone wpływowi muzyki na rozwój człowieka i psychospołecznym korzyściom wynikającym z nauki gry na instrumentach. Autorki to: Marzena Żylińska – niekwestionowany autorytet w dziedzinie neuropedagogiki oraz Anna A. Nogaj – muzyk i psycholog muzyki, która prowadzi Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Bydgoszczy.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

sztuka_komunikacji_okladka.jpg

Data publikacji: 2013
Tytuł: Sztuka komunikacji międzyludzkiej w szkole artystycznej
Autor: Magdalena Zalewska
Liczba stron: 63
Wprowadzenie: Autorka jest pedagogiem, andragogiem, dydaktykiem z bogatym warsztatem i doświadczeniem, trenerem i wykładowcą. Poradnik skierowany do wszystkich, którzy chcą poprawić swoją skuteczność, relacje z otoczeniem, jakość swojego życia.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

szesciolatek_w_szkole_muzycznej_okladka.jpg

Data publikacji: 2012
Tytuł: Sześciolatek w szkole muzycznej
Autor: Bożena Janiszewska
Liczba stron: 46
Wprowadzenie: Poradnik ten ma za zadanie pomóc nauczycielom w nauczaniu dzieci sześcioletnich, które zaczynają coraz częściej pojawiać się w pierwszych klasach szkół muzycznych I stopnia. Prawdopodobnie z roku na rok będzie ich przybywało, w szczególności w ogólnokształcących szkołach muzycznych. Z powodu znacznych różnic spowodowanych skokiem rozwojowym pomiędzy sześciolatkami a siedmiolatkami dla nauczycieli szkół muzycznych młodzi uczniowie będą dużym wyzwaniem.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

kontrola_zarzadcza_okladka.jpg

Data publikacji: 2012
Tytuł: Kontrola zarządcza w szkole artystycznej
Autor: Anna Jaskulska
Liczba stron: 77
Wprowadzenie: Publikacja skierowana jest raczej do kadry kierowniczej szkół artystycznych. Jej celem jest syntetyczne przedstawienie istoty przeprowadzania kontroli zarządczej i jej mechanizmów, w tym zarządzania ryzykiem, dokumentowania kontroli zarządczej i samooceny oraz prezentacja podstawowych aktów prawnych związanych z kontrolą zarządczą.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

prawo_autorskie_okladka.jpg

Data publikacji: 2009
Tytuł: Prawo autorskie w praktyce szkół artystycznych
Autor: Rafał Golat
Liczba stron: 113
Wprowadzenie: Rafał Golat, Radca Prawny MKiDN oraz autor bestsellerowych pozycji na rynku wydawnictw poświęconych wykładni prawa autorskiego, w przystępny sposób omawia sytuacje, z jakimi spotykają się na co dzień nauczyciele i uczniowie szkół artystycznych, w kontekście przepisów o prawie autorskim.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

BHP_w_szkole_artystycznej_okladka.jpg

Data publikacji: 2008
Tytuł: BHP w szkole artystycznej
Autor: Wanda Bukała
Liczba stron: 96
Wprowadzenie: Podążając za instrukcjami zawartymi w tym poradniku łatwo zapewnić w szkole artystycznej porządek wymagany przepisami BHP, w których gąszczu samodzielnie i bez odpowiednich kwalifikacji nietrudno byłoby się zagubić. Wszystko to, by właściwe procedury, zamiast trwożących statystyk i zagrożeń, dawały poczucie bezpieczeństwa.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

prawo_kadrowe_w_szkolach_artystycznych_okladka.jpg

Data publikacji: 2008
Tytuł: Prawo kadrowe w szkołach artystycznych
Autor: Anna Topolska
Liczba stron: 52
Wprowadzenie: Poradnik CENSA napisany przez Annę Topolską, sędzinę sądu pracy, w prosty i przystępny sposób tłumaczy zawiłości prawne związane z zatrudnianiem nauczycieli w szkołach.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

poradnik_bibliotekarza_okladka.jpg

Data publikacji: 2008
Tytuł: Poradnik nauczyciela bibliotekarza szkoły artystycznej
Autor: Mirosława Majewska, Wiesława Krynicka
Liczba stron: 112
Wprowadzenie: Ten praktyczny pomarańczowy przewodnik dosłownie i w przenośni długo pozostaje widoczny na bibliotecznej półce w centralnym miejscu podręcznego księgozbioru – bowiem z jego pojawieniem znika mit bibliotekarza zasłoniętego zmurszałymi tomami dawnych lektur.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

organizacja_pracy_sekretariatu_okladka.jpg

Data publikacji: 2008
Tytuł: Organizacja pracy sekretariatu szkoły
Autor: Magdalena Ratalewska, Agnieszka Wierzbicka, Piotr Mikosik
Liczba stron: 80
Wprowadzenie: O wszystkim co, jak, i kiedy ... należy (lub czego nie należy) robić w sekretariacie. W rzeczywistości kolejne rozdziały tej publikacji mogą uświadomić każdemu pracownikowi szkoły jak wiele prostych, przejrzyście wyjaśnionych zasad warto minimalnym nakładem sił wprowadzić do organizacji własnej pracy.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

jak_dbac_o_instrumenty_smyczkowe_okladka.jpg

Data publikacji: 2008
Tytuł: Jak dbać o instrumenty smyczkowe?
Autor: Alicja Hołoga-Marduła, Stanisław Marduła
Liczba stron: 50
Wprowadzenie: Poradnik CENSA to bogato ilustrowana publikacja, w której autorzy – znani polscy lutnicy – przedstawiają historię, budowę oraz to w jaki sposób należy dbać o instrumenty smyczkowe. Czytelnik może dzięki niej zdobyć również wiedzę prawną dotyczącą m.in. przewożenia instrumentów za granicę oraz dokonywania ich napraw. Wyjątkowo cenna pozycja dla nauczycieli instrumentów smyczkowych.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

ocenianie_ksztaltujace_okladka.jpg

Data publikacji: 2008
Tytuł: Ocenianie kształtujące w szkołach artystycznych
Autor: Jolanta Bedner, Anna Główczynska, Bogdan Górnik, Aleksandra Klups, Urszula Piter-Zawadka, Stanisław Sadłowski, Anna Siemińska, Zuzanna Sucharowska, Jolanta Sznajder
Liczba stron: 61
Wprowadzenie: Ocenianie kształtujące to nie tylko informowanie uczniów, jak mają się uczyć, aby osiągnąć powodzenie. Ocenianie kształtujące to przede wszystkim uczenie i uświadamianie nam – pedagogom, jak najlepiej kierować procesem dydaktycznym, aby nasz wychowanek mógł osiągnąć sukces. Izabela Kwaśny
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

Tworzenie_programow_nauczania_w_szkolach_artystycznych_okladka.jpg

Data publikacji: 2008
Tytuł: Tworzenie programów nauczania w szkołach artystycznych
Autor: Stanisław Dylak
Liczba stron: 135
Wprowadzenie: Obszerna publikacja stanowi odpowiedź na problemy nauczycieli samodzielnie tworzących wymagane prawem programy nauczania. Autor, Stanisław Dylak, nie ograniczył się do wskazanych w podtytule refleksji nad podjętym zagadnieniem, lecz omówił i poparł przykładami oraz bogatą bibliografią wszystkie etapy i rozmaite aspekty tworzenia programów nauczania, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotów artystycznych.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

jak_pozyskiwac_fundusze_okladka.jpg

Data publikacji: 2008
Tytuł: Jak pozyskiwać fundusze dla szkół artystycznych?
Autor: Jolanta Bedner, Aleksandra Michej, Paweł Stułka
Liczba stron: 80
Wprowadzenie: Pierwszy poradnik kieszonkowy CENSA już na początku 2008 r. wskazywał źródła i gotowe koncepcje pozyskiwania funduszy na realizację projektów w szkołach artystycznych. Wśród licznych sugestii, podpowiedzi, konkretnych adresów, znalazły się tu także precyzyjnie scharakteryzowane przykłady dobrych i złych sposobów przygotowywania wniosków oraz pozostałej dokumentacji. Dzięki temu łatwiej dostrzec w swoim projekcie nowe istotne aspekty, a także z pełnym zrozumieniem opisać wszystkie jego etapy na właściwym - tj. wiarygodnym - poziomie uszczegółowienia.
Spis treści: pdf
Fragment: pdf

wybor_przepisow_okladka.jpg

Data publikacji: 2007
Tytuł: Wybór przepisów oświatowych dla szkolnictwa artystycznego
Autor: Piotr Michej, Tomasz Wyderka
Liczba stron: 580
Wprowadzenie: Powstające wciąż prawo każe traktować to obszerne wydawnictwo jako punkt wyjścia do zmian wprowadzanych w szkolnictwie artystycznym po 1 stycznia 2008 r. Bowiem mimo, iż niektóre z przytaczanych tu aktów prawnych zostały już znowelizowane, wiele opatrzonych jest cennymi komentarzami wskazującymi powody i drogę ewolucji danego przepisu. Naturalną kontynuacją tej publikacji stał się serwis e-prawo na stronie internetowej www.censa.pl
Spis treści: pdf
Fragment: pdf